Zpátky na fysis.cz

Rejstřík osob, zvířat, míst, věcí a pojmů

Zpátky na Hermovy stránky

 Zpátky na Texty

 (s poznámkami)

 


 Zpátky na obsah
 


 

Abdéry  -   Město v severovýchodním Řecku, v pozdější antické komedii analogické českému Kocourkovu.

Afrodíté  -  Mocná milostná bohyně. Zrodila se z moře nedaleko Kypru, které buď přijalo Úranovo semeno v okamžiku, kdy Kronos zbavoval svého otce mužství - nebo se jej dotknul Diův blesk. Fotodokumentace: V negližé, Bez negližé.

Acháia, achájský  -  Kraj na severním Peloponnésu (občas užíváno i o celém Řecku), sousedí s Arkádií.

Achilleus  -  Jeho hněv opěvuje epos Ílias, připisovaný Homérovi. Vychován Cheirónem; před válkou skrytý na ostrově Skýru, kde jej ovšem nalezl Odysseus. Fotodokumentace: Achilleus ve zbroji.

Aisópos  -  Snad žil v 6. st.př.n. Zde je míněna bajka z „Života Aisópova" (131) o hloupé dceři, která chce díky pomoci bujného mladíka také zmoudřet podobně jako předtím oslice.

Akademie  -  Platónova škola v Akadémově háji u Athén, trvala od 4. st.př.n.l. až do Justiniánova zákazu r. 529 n.l. Fotodokumentace: Brána Akademie.

akt  -  Uskutečnění, naplnění možnosti. Aristotelský termín. Latinsky actus, řecky energeia.

Akvinský - viz Tomáš Akvinský

Alkibiadés  -  Postava Platónových dialogů; v Symsposiu (215-222) opilý svádí Sókrata; později vojevůdce a politik.

Anaxagorás  -  Řecký myslitel z Malé Asie (500-428 př.n.l.), který žil 30 let v Athénách, přítel Perikleův. Texty viz Anaxagorás.

anděl  -  Původně angelos = „posel", pak netělesná bytost.

Androgyn  -  Oboupohlavní bytost. Viz Platón, Symposion 189e-191.

Apollón  -  Mocný bůh, kterému Zeus vyjevil svoje úradky; vládce delfské věštírny. Jeho šípy sesílají mor, který on sám dokáže zažehat. Hermés mu ukradnul krávy a dal lyru. Fotodokumetace: Apollón lukostřelec, Apollón na strái u chrámu.

Arés  -  Válečný bůh, miluje bitevní vřavu.

Archeanassa  -  Viz Platón, Epigramy 8: „... je z Kolofónu ta holka, té i ve vráskách ještě dráždivý zůstává chtíč..."

Aristippos  -  Sókratův žák, původem z Kyrény, 425-355 př.n.l., známý krajním hédonismem.

Aristofanés  -  Athénský klasický komik, v komedii „Oblaka" r. 423 př.n.l. zesměšnil Sókrata a filosofii.

Aristotelés  -  Filosof a polyhistor (384-322 př.n.l.) ze Stageiry v severním Řecku, desítky let žil v Athénách, kde založil školu Lykeion. Fotodokumentace: Portrét.

Arkádie  -  Horský kraj ve vnitrozemí Peloponnésu, jižně od Acháje, opředený mnoha legendami. Fotodokumentace: viz Arkádie.

Artemis  -  Mocná bohyně přírody, která život dává i bere. Fotodokumentace: Paní nejen želvy.

Athény  -  Staroslavné město v Attice, v klasické době (5. a 4. st.př.n.l.) se stává také centrem filosofie. Fotodokumentace: viz Athény.

atom  -  „Nedělitelný" (a-tomos), u atomistů neměnný základ proměnlivých jevů.

Attika, attický  -  Kraj v Řecku, v okolí Athén. Fotodokumentace: viz Attika.

Augustinus Aurelius  -  Latinský církevní hodnostář, theolog a filozof z okolí Kartága, 354 - 430 n.l.

Autolykos  -  Hermův syn, slavný zloděj, Hérakleův učitel zápasu, dědeček Odyssea.

Averroes  -  Ibn Rušd Abú-Valíd z Cordoby, 1126-1198. Komentátor Aristotela, vyložil osud jako determinismus.

Bacon Francis  -  Diplomat z Londýna (1561-1626), který r. 1607 pojal úmysl reformovat veškeré vědění. „Lord strážce pečeti", r. 1621 uvězněn za finanční velkopodvod, po propuštění se pár let opravdu věnuje vědě.

beran

boby sojové  -  Pýthagorejci a orfici měli zákaz jídla i doteku bobů.

bytí  -  Zpodstatnělý infinitiv „být", který Parmenidés zavedl jako ekvivalent myšlení.

celibát  -  Úplná pohlavní zdrženlivost.

citrónovice  -  viz Kitron Naxú

Coca cola  -  Vtip roku 1969: Američané hlásí z Měsíce: „Jsou tady už Rusové a natírají všechno na rudo, co máme dělat?" Houston: „Nedělejte nic, vyčkejte." Eagle: „Rusové už natřeli celý Měsíc na rudo! Co máme dělat?" Houston: „Vemte bílou barvu, vystupte ven a napište Coca-cola!"

čas

číslo

čtverec

daimonion, daimóni  -  Sókrata daimonion zastavuje, Pepíčkem šijí.

Delfy  -  Posvátné místo v úbočí Parnássu se slavnou věštírnou, kterou dobyl Apollón. Věštírna byla pod Apollónovým chrámem u Dionýsova hrobu. Fotodokumentace: viz Delfy.

Démokritos  -  Řecký atomistický myslitel z Abdér, 460-370 př.n.l. Texty viz Démokritos.

Descartes René  -  Hledač spolehlivé pravdy a tvůrce geometrické metody poznání, 1596-1650.

Díogenés Laertios  -  Počátkem 3. st.n.l. napsal „Životy a názory filosofů", což je půvabná snůška referátů a drbů.

Dionýsos  -  Mocný bujarý bůh, obklopený révou a mainádami, žádající ovšem sparagmos (oběť rozsápání). Viz komos, orgasmus. Fotodokumentace: Osoba odpovědná za neblahé události v Thébách. Viz také Théby.

Dobro  -  Zdroj idejí, který je ještě i mimo jejich jsoucnost, viz Platón, Ústava 509b.

dospělost  -  Definice v textu.

duch, rozum -  Výraz nús (mysl) se odpoutal od původního významu „mít rozum" nebo „smysl pro celek".

duše

Dzeržinskij F. E.  -  Neblaze proslulý zakladatel neblaze proslulé Čeky, 1877-1926.

Eagle  -  Přistávací modul expedice Apollo 11. Viz heslo Coca cola.

Efesos  -  Velké a bohaté řecké město na maloasijském pobřeží, rodiště Hérakleitovo. Fotodokumentace: viz Efesos.

Engels Friedrich  -  Německý továrník, opěvující v britském Manchesteru následky práce, 1820-1895.

epicykly  -  Geometrický model geocentrické astronomie, který dával lepší shodu s pozorováním než pýthagorejský heliocentrismus s kruhovými dráhami planet.

Epifanios  -  Ultraortodoxní biskup, 4. st., pronásledovatel herezí ctěný řeckou církví.

Epikúros  -  Řecký filosof z ostrova Samu, 341-270 př.n.l., v Athénách založil váženou zahradní školu.

Epimétheus  -  Títán, bratr Prométheův. Etymologie jeho jména je opakem prozíravosti.

Eratosthenés  -  Matematik, působil v 3. st.př.n.l. v Alexandrii. Zavedl zeměpisnou souřadnou síť na kulové Zemi, přesně změřil poloměr Země, neuspěl s Lunou.

Erós  -  Mocný bůh ve dvou verzích. 1. Bratr Země, který vznikl z původního Chaosu. 2. Rozverný nemanželský synek Afrodíty a Area, střílející šípy touhy.

esoterici  -  „Vnitřní" okruh školy, viz i zasvěcenci. Od pozdní antiky užíváno také jako legitimování fals textů.

Eurípidés  -  Poslední z athénských klasických tragiků, 485-407 př.n.l. Přítel Perikleův a Sókratův, novotář.

Euthyfrón  -  Postava stejnojmenného Platónova dialogu. Patrně historická postava z pozdního 5. st.př.n.l.

Faust Johannes  -  Údajně v Heidelbergu, 1480-1540.

feminismus

Filébos  -  Postava stejnojmenného Platónova dialogu. Zastává přednost příjemnosti natolik důsledně, že ani nedisputuje, aby si příjemnost nenarušil - a hoví si.

Filemón a Baucis  -  Chudí manželé, kteří jediní poskytli pohostinství Diovi a Hermovi. Odměněni bohy, znectěni a zničeni Faustem.

Filosof  -  Jménem Philosophus je u Tomáše Akvinského míněn vždy Aristotelés.

Freud Sigmund  -  Objevitel nevědomí a znalec potlačeného libida, 1856-1939.

Gassendi Pierre  -  Theolog, filosof a přírodozpytec v Aix, pak kanovník v Dijonu a profesor matematiky v Paříži, 1592-1655.

Gorgiás  -  Postava stejnojmenného Platónova dialogu; narážkou na etymologii jména je „Strašlivý Řečník". Drsný sofista, 483-380 př.n.l.

Gótové  -  Germánský christianizovaný kmen, který zničil Řecko, včetně Delf a Eleúsiny (vypálena Alarichem 396 n.l.).

Hádés  -  Podsvětní bůh i jeho říše. Vrchol jeho paláce vyčuhuje na povrch zemský v Nekromanteiu (viz N.).

harmonie  -  Původně „příčné propojení", pak i „soulad".

Héfaistos  -  Božský kovář a mechanik svržený Diem z Olympu na Lémnos. Manžel Afrodíty, která ho podvádí s Areem.

Hegel G.W.F.  -  Původně theolog a politolog, který v Berlíně došel slávy jako systematik idealismu absolutního ducha 1770-1831.

Hekaté  -  Mocná bohyně křižovatek, jedna z podob „Velké bohyně", později obávaná pro kouzla.

Hélios, Slunce  -  Zářící bůh.

Héra  -  Žárlivá choť záletného Dia.

Hérakleitos (Temný)  -  Myslitel z Efesu, 480-540 př.n.l., zvaný pak „Temný". Texty viz Hérakleitos.

Héraklés  -  Syn Dia a Alkmény, hrdina, zápasník a pracant. Bojovník proti Gigantům na straně Diově. Vzat na Olymp. V Aischylově verzi konkurent Diův.

Héraklovy Sloupy  -  Nejspíš Gibraltar.

Hermés  -  Syn Dia a Máie zrozený v jeskyni vysoko na Kylléné v Arkádii. Z želvího krunýře udělal první lyru, kterou ukonejšil Apollóna poté, co mu ukradnul krávy a málem i luk. První rozdělal na zemi oheň, když ty krávy pekl. Nejrozvernější z bohů a „Průvodce duší" (do Hádu). Fotodokumentace: Hermés demonstruje komisi zmizení Zénńova šípu; Hermés a Pepíček; Hermés přivádí na křižovatku celé kozí stádo; Apotheóza Herma. Viz také Pravá podoba. Text: Homérský hymnus na Herma!

hetéra  -  Kurtizána ve škále od přístavní kurvy po noblesní společnici.

Hieronymus  -  Latinský církevní spisovatel, 348-420, překladatel Vulgáty, tvrdý odpůrce Órigena.

Hipparchos  -  Význačný astronom na Rhodu a v Alexandrii, 2. st.př.n.l., autor katalogu hvězd, přísně věrný pozorovaným jevům. Viz i epicykly.

hodnoty

homérovští básníci  -  Anonymní epika z dob po Homérovi, občas dost chytlavá, viz Platón, Faidros 252b.

Horatius  -  Římský básník v 1. st.př.n.l., považovaný za epikúrejského filosofa.

hormony  -  Řecky hormón = „pohánějící".

hůl Hermova

hvězdy

Chairóneia  -  Městečko v Boiótii blízko Parnássu, rodiště Plútarcha, který zde měl i malou filosofickou školu. Fotodokumentace: bude.

Cheirón  -  Moudrý kentaur, vychovatel Asklépia i Achillea; lékař, Héraklés jej zranil nechtěně. Pro bolest se vzdal nesmrtelnosti a tím vysvobodil Prométhea.

Chrýsés  -  Apollónův kněz, jehož dceru Řekové zajali před Trójou. Agamemnón ji zabavil, kvůli tomu se Achilleus slavně hněval (viz Ílias 1) a Apollón sesílal morové střely.

Chrýsippos  -  Levoboček korintského Pelopa, do něhož se zamiloval Láios. Hippodameia ho zabila v Láiově loži.

Chrýsippos ze Soloi  -  Třetí a nejvýznamnější scholarcha stoické školy v Athénách, 3. st.př.n.l.; tvůrce školních pravidel.

ideje  -  Skutečné vzory jevů - podle Platóna nebo Sókrata nebo už pýthagorejců.

incest  -  Viz i Iokasté.

intelektuál, intelektuální

inženýři  -  Nejprve absolventi vojenských technických škol vedených jezuity.

Iokasté  -  Skutečná Oidipova matka, která se do poslední chvíle snaží udržet si jej jako muže. Viz Sofoklés, Král Oidpús.

jablko  -  Nemyslí se „jablko sváru", nýbrž legendarizace Geneze 3, 6.

játra

jsoucno  -  Oblíbený výraz metafyziků, počínaje Parmenidem, u kterého jest jedno, plné a nehybné.

Jung Carl Gustav  -  Zakladatel hlubinné psychologie, 1875-1961.

Jústinián I.  -  Byzantský císař (527-565); r. 529 zakázal zbylé pohanské chrámy, školy, cirkusy, lázně a veřejné záchodky; jeho učená komise převzala římské právo a vypracovala Corpus iuris civilis.

kámen, kamení  -  viz i šutr

kapetanaliki  -  Mocný „kapitánský" způsob pití.

Kelti  -  Galatoi poničili Delfy ještě v době před Plútarchem. Prý se smáli řeckému zvyku ctít bohy prostřednictvím soch.

Kerameikos  -  Athénská čtvrť s velkým hřbitovem, pojmenovaná ovšem podle hrnčířů. Tam někde snad bydlel Sókratés.

Kitron Naxú  -  Mocná kořalka, kterou naxijští chytře dělají z citrónů přezrálých v okolí Potamia Meso. Fotodokumentace: Okolí Prostčdení Potámie.

Kleanthés z Assu  -  Druhý scholarcha stoické školy v Athénách, 3. st.př.n.l., boxer, básník a enthusiasta, autor Hymnu na Dia.

Kocourkov  -  viz Abdéry

kóma  -  Výpadek vědomí; pýthagorejci tak označují nepatrný rozdíl mezi matematickým a zkušenostním laděním, analogicky pak rozdíl mezi jevy a matematickým popisem.

komos  -  Průvod rozjívených opilců k poctě Dionýsa.

Komentátor  -  Jménem Commentator myslí Tomáš Akvinský vždy Averroa, totiž jako autoritativního vykladače Aristotela.

Korinthos  -  Město na peloponnéské straně úžiny mezi tímto poloostrovem a pevninským Řeckem.

koza

Kratylos  -  Efeský samorostlý myslitel kolem r. 400 př.n.l.

Kroisos  -  Poslední král maloasijské Lýdie, 6. st.př.n.l. Ctitel Apollóna, za řekou Halys byl poražen od Peršanů.

křižovatka  -  Fotodokumentace: Okolí inkriminované křižovatky.

Kylléné  -  Svatá Hermova hora v Arkádii (2376 m), v jejím úbočí je skryta jeskyně Hermova narození. Fotodokumentace: Kyllénksé hory. Viz také Kylléné.

Kypr  -  Ostrov Afrodíty, „Kypřanky".

La Mettrie Julien de  -  Vojenský lékař, satirik a materialista, 1709-1751.

Láios  -  Thébský mýtický král, milovník Chrýsippa; otec Oidipův, kterého zranil a pohodil v horách, protože věštba předpovídala, že jej jeho syn zbaví vlády.

Lenin V. I.  -  Původně V.I. Uljanov. Neblaze proslulý autor Filosofických sešitů, nedostižného vzoru učebnic filozofie, se kterým se nemůže rovnat ani J. Störig (v pochopení antiky však ano).

Leukippos  -  Prý první atomista v 5. st.př.n.l., ale jeho existence není spolehlivá, nejspíš je pouze vymyšlen od doxografů. Domnělé texty viz Leukippos.

libido  -  Latinsky: „libost, záliba, chuť, touha, žádost, choutka, zvůle, chtíč, chlípnost, vilnost, zhýralost...".

Lóže  -  Myslí se zednářská v Londýně, založena r. 1717.

Lucretius  -  Latinský básník a atomistický filosof v 1. st.př.n.l., zarputilý odpůrce erotiky a sexu.

Lullus  -  viz Raimundus L.

Luna  -  Zářivá bohyně mnoha tváří.

Lykosúra  -  Městečko v Arkádii pod svatou horou Dia Lykaia, které je podle Pausánia (Cesta po Řecku VIII, 37) nejstarší na světě. Fotodokumentace: Staré město; Nové město. Viz také Lykosúra.

lyra  -  Hermés na Kylléné potkal želvu a z jejího krunýře udělal první lyru, na kterou hned zahrál nepříliš způsobnou píseň a pak její pomocí oblomil Apollóna, kterému ukradnul krávy. Viz Homérský hymnus na Herma!

Máia  -  Prastará bohyně, nejkrásnější z Atlantových Pléiad, milenka Diova ve skrytu Kyllénské jeskyně, matka Hermova. Fotodokumentace: Kyllénská jeskyně. Text: Homérský hymnus na Herma.

Makedonci  -  Severský kmen vzdáleně příbuzný Řekům, který od 4. st.př.n.l. okupoval Řecko a pak velký kus světa.

Markétka

Marx K.  -  Nepříliš blahý autor Kapitálu inspirovaný Izajášovým proroctvím (55, 1), 1818-1883.

materialismus  -  Materialisti jsou ti, kdo si pletou hmotu s materiálem (Jiří Němec).

Mefisto

mechanický, mechanismus  -  viz též stroj

Menón  -  Sebevědomý velkostatkář z Thessálie, který se přišel předvádět do Athén, žák Gorgiův. Viz Platón, Menón.

Měsíc  -  viz Luna

mísení, smísení  -  Představa rozšířená v 5. st.př.n.l. (Anaxagorás, Empedoklés, Démokritos), podle které nic nevzniká ani nezaniká, pouze se různě mísí něco trvalého (kvality, živly, atomy). Tak vznikají skládačkovité obrazy světa.

moslemíni

myslírna  -  V Aristofanových Oblacích má Sókratés dům zařízený jako „myslírnu" (frontistérion).

nadpřirození  -  Latinská autoritativní náhražka rozumu, ještě urputněji ponižující přirozenost.

náhoda

Naxos  -  Největší z kykladských ostrovů uprostřed Egejského moře. Fotodokumentace: Naxos, ostrov proměnění.

Nekromanteion  -  „Věštírna mrtvých" s Hádovým chrámem v kraji Epeiros v severozápadním Řecku. Fotodokumentace: Věštírna mrtvých.

nesmrtelnost

nevědomí

Newton Isaac  -  Slavný autor Matematických principů přírodní filosofie a Komentáře k Apokalypse, 1642-1727.

objektivní

Odysseus  -  Syn Antikleie, dcery zloděje Atolyka a Sísyfa (právně ovšem krále Laerta). Král na Ithace, který neúspěšně předstíral šílenství, aby nemusel do trojské války. Fotodokumentace: Odysseus napravuje zrak.

oheň

Oidipús  -  Syn Láia a Iokasté v Thébách, odložené dítě, nalezen pastýřem a vychován v královské rodině v Korintu. Text viz "Drama probuzení".

Ókeanos, Oceán  -  Proud obklopující Zemi.

Olympos  -  Nejvyšší hora Řecka (2917 m) na řeckém severu, ale hlavně znak horské spojitosti nebe a země.

Olympie  -  Město v kraji Élis na západním Peloponnésu, slavné hrami na počest Kronovy porážky od Dia. Fotodokumentace: Stadion v Olympii. Viz také Olympie.

Orfeus  -  Mýtický pěvec božského původu. Pozdější „orfici" se stejně jako pýthagorejci vyznačovali asketismem a naukou o převtělování duše.

orgasmus  -  Od řeckého slovesa orgaein = „vřít vášní". Souvisí s orgiazein = konat bohoslužbu, zvl. Dionýsovi.

Órigenés  -  Křesťanský theolog v Alexandrii, 3. st., asketický intelektuál.

oslice  -  Viz heslo Aisópos.

Osud  -  Text viz "O osudu".

Parmenidés   -  Řecký aristokrat a myslitel v městě Elea v jižní Itálii 515-549 př.n.l. Texty: Parmenidés.

Parnássos  -  Pohoří nad Delfami, v jehož úbočí je jeskyně Dionýsova narození. Na vrcholu (2457 m) Apollónův delfský kněz každoročně tančil na počest Dionýsovi. Fotodokumentace: Viz Delfy a okolí.

Pascal Blaise  -  Katolický myslitel, odpůrce jezuitské etiky a matematik, 1623-1662.

Pausaniás  -  Zde postava Platónova dialogu Symposion, nikoliv autor Cesty po Řecku (z 2. st.n.l.).

Periklés (vladař)  -  Osvíceně fašistický vládce demokratických Athén, 495-429 př.n.l., přátelili se s ním Anaxagorás, Prótagorás, Eurípidés aj.

Persefoné (podsvětní bohyně)  -  Podsvětní bohyně, dcera (koré) bohyně Démétér, unesena Hádem a nalezena v Eleúsině.

pes

Pindaros  -  Lyrik z řecké pevniny, 522-438 př.n.l., na rozdíl od ostrovních lyriků velmi moralistní. Platónův nejoblíbenější básník.

Pius IX.  -  Papež, původně hrabě G. Mastai-Ferreti, 1792-1878, tvůrce vlastní neomylnosti ve věcech víry a mravů.

Platón  -  Athénský aristokrat, 427-347 př.n.l., asi tvůrce slova „filosofie". Žák Sókrata, zakladatel Akademie, učitel Aristotela, který pak šel vlastní cestou.

Plútarchos  -  Delfský Apollónův kněz, spisovatel a platónský filosof z Chairóneie, 50-120 n.l.

politika, politici

potence  -  Možnost. Aristotelský termín, řecky dynamis, latinsky potentia.

Prométheus  -  Títán, který lidem přinesl ukradený božský oheň, aby napravil chybu svého bratra Epiméthea. Viz Aischylova tragedie Prométheus.

Prótagorás  -  Nepříliš zbožný sofista a přímluvce lidských práv, 5. st.př.n.l., pro řeč „O bozích" vypovězen z Athén.

příčina

přirozenost

Pyrrhón  -  Zde skeptický filosof 360-270 př.n.l., myslící pod dojmem setkání s indickými jogíny.

Pýthagorás, pýthagorejci  -  Divotvůrce a myslitel ze ostrova Samu, 6.st. př.n.l., emigroval do jižní Itálie, kde v Krotónu založil velice zvláštní školu. Zachované texty jsou však až pozdně antická falsa. Fotodokumentace: Portrét. Viz texty Pýthagorejců.

Raimundus Lullus  -  Katalánský neúspěšný alchymista, 1235-1315, mistr dialektiky, který vytýčil program formální výstavby vědy (ars magna) a vyvinul logickou zbraň proti nevěřícím.

reinkarnace  -  Převtělování duší podle výsledku minulého života. Cílem však je vymanění z tohoto koloběhu.

René Des Cartes  -  viz Descartes

rozum  -  viz heslo duch

Řím, Římané  -  Od 2. st.př.n.l. Římané okupují Řecko.

Sangria  -  Nápoj ze směsi vína a ovocné šťávy, jehož vynález místní naxijská mythologie spojuje se stejnojmennou vsí blízko Potámií na Naxu i s povahou ostrova.

Sísyfos  -  Největší podvodník a násilník antiky, otec Odysseův. V nové době u některých ctěn jako vzor lidství nebo vědecké skepse. (Chybně psán také „Sysifos".)

skeptik  -  Původně (300 př.n.l.) myslitel, který se nespoléhá na žádná tvrzení (dogma). Pak dogmatik takového rozumu, který znectívá přirozenost i sebe.

Skýros  -  Ostrov ve Sporadách v Egejském moři, na kterém se Achilleus přestrojený za dívku skrýval před válkou.

Slované  -  Slovanské poplenění velké části řecké pevniny v 5. st.n.l. je jedním z konců antického Řecka.

Slunce  -  viz Hélios

socialismus  -  Následek Marxova prodeje Kapitálu Engelsovi.

sociologové

Sofoklés  -  Athénský tragik, 497-406 př.n.l., autor Krále Oidipa, hry o moci a povaze Osudu.

sója  -  viz boby

Sókratés -  Athénský mudrc zesměšněný Aristofanem, popravený státem, oslavený Platónem jako apollónský hrdina a typ filosofa. Nepsal, v Platónových dialozích bývá mluvčím autora. Fotodokumentace: Portrét.

stroj

Suárez Fracisco  -  Klasik jezuitské školní filosofie z Grenady, 1548-1617, který Tomáše Akvinského přizpůsobil nové epoše.

subjekt, subjektivní

svoboda, svobodný

syllogismus  -  Formálně logický důkaz podle Aristotela.

synkretismus  -  Spiknutí na krétský způsob.

šíp, Šíp  -  1. Zénónův paradox. 2. Stejnojmenné souhvězdí. Fotodokumentace: Hermés demonstruje zmizení Zénónova šípu; Apollón střílí svpj šíp.

štěně

šutr, šutry  -  viz i kámen

Teiresiás  - Mýtický thébský věštec, slepý, rozumí řeči ptáků, má 7 nebo 9 životů, zná Osud, ani v Hádu nezbaven rozumu.

tělo, tělesný

Théby  - Město v Boiótii slavné působením Dionýsa. Viz Eurípidés, Bakchantky. Rodiště Oidipovo. Fotodokumentace: viz Théby.

Thessaliá  - Kraj v severovýchodním Řecku, známý také čarováním (neplést s městem Thessalonikou v řecké Makedonii).

Tomáš Akvinský (Doctor Angelicus)  -  Klasik dominikánské scholastiky z Aquina u Neapole, 1225-1274. Dovršil aristotelizaci školní filosofie, kterou chápe jako průpravu a nástroj theologie.

trojúhelník

věda, vědění, vědec

vědomí (viz i nevědomí)

věštba  -  Viz heslo Delfy, viz heslo Teiresiás

Xenofanés  -  Satirický básník a myslitel z Kolofónu, který však většinu života strávil na Sicilii a v jižní Itálii, 565-457 př.n.l. Moralista a rozumář. Texty: Xenofanés.

Xylokastro  -  Přístavní ves na severním Peloponnésu.

zákony, zákonnost, zákonitý  -  Lidské dohody k ochraně i potírání neobvyklých názorů, činů nebo jedinců.

zasvěcenci  -  Držitelé zdání o hlubší skutečnosti, viz i esoterici.

zdání

Zénón Elejský  -  Žák a zarputilý obhájce Parmenida, v jižní Itálii, 5. st.př.n.l. Podle Aristotela zakladatel dialektiky (logiky). Odlišný od Zénóna z Kitia, zakladatele stoické školy. Texty: Zénoń Elejský.

Zeus  -  Nejmocnější z olympských bohů.

želva  -  Nedoběhnul ji Zénón ani inženýři! Její první vydlabání (božské) viz Homérský hymnus na Herma!!!

 


 

Zpátky na obsah