Zpátky k Parmenidovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Parmenidés

Testimonia DK 28 A

 

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16

A 17

A 18

A 19

A 20

A 21

A 22

A 23

A 24

A 25

A 26

A 27

A 28

A 29

A 30

A 31

A 32

A 33

A 34

A 35

A 36

A 37

A 38

A 39

A 40

A 40a

A 41

A 42

A 43

A 43a

A 44

A 44a

A 45

 

 

A 46

A 46a

A 46b

A 47

A 48

A 49

A 50

 

 

 

A 51

A 52

A 53

A 54

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 21-23

(21) Xenofanovým žákem pak byl Parmenidés, syn Pyrétův; i když Theofrastos ve svém Výtahu (Epitomé) říká (Mínění přírodozpytců fr. 6a = Dox. 482,14), že poslouchal Anaximandra. Ačkoliv byl posluchačem Xenofanovým, přesto ho nenásledoval. Stýkal se však, jak tvrdí Sótión, i s pýthagorejcem Ameiniou, synem Diochaitovým, mužem sice chudým, leč po všech stránkách dokonalým. Spíše následoval jeho, i když sám byl ze vznešeného a bohatého rodu. Po jeho smrti mu zřídil svatyni jako héróovi, neboť Ameiniás a nikoliv Xenofanés jej přivedl ke klidu.
Parmenidés první prohlásil Zemi za kulovitou a za ležící uprostřed. Prý jsou tyto dva prvky: oheň a země. Oheň má roli činitele, země látky.

(22) Zrod lidí prý nastává především díky Slunci; to (?) je však zakládáno teplem a chladem, díky nimž je veškerenstvo ustaveno. Duše a mysl (nús) je prý totéž, jak to připomíná i Theofrastos ve Fyzice [míněn je však jeho spis Názory přírodozpytců, fr. 6a = Dox. 483,2], když probírá názory skoro všech myslitelů. Parmenidés prý rozlišil dvojí filosofii: jednu vzhledem k pravdě (alétheia), jednu vzhledem k mínění (doxa). Proto také někde říká (B 1.28b-30):

„Je nutno, abys poznal vše,
jednak klidné srdce okrouhlé Pravdy,
jednak domněnky smrtelníků, v nichž není pravdivé přesvědčení."

I on filosofuje ve verších, jako i Hésiodos, Xenofanés a Empedoklés. Za kritérium pravdy prohlásil rozum (logos, „důvod"), zatímco smysly nepokládal za přesné. Říká totiž (B 1.28b-30):

„Ať tě ani bohatě zkušený zvyk nenutí touto cestou
stáčet nevidoucí oči i zalehlé uši a jazyk,
však rozumem rozsuzuj velice sporné rozhodnutí."

(23) Proto o něm i Timón říká (fr. 44 D.):

„Parmenidova mohutná velkomyslnost, prostá všeho zdání,
ten oproti klamné představě povznesl myšlení."

Platón na něho napsal dialog Parmenidés, nadepsaný „O idejích".
V mužním věku byl za 69. olympiády (504 a6 501 p5ed n. l.). Zdá se, že první zjistil, že Večernice a Jitřenka je tatáž, jak praví Favorínos v páté knize Vzpomínek; jiní to však připisují Pýthagorovi (viz VIII, 14 = A 40a /2). Kallimachos však tvrdí, že ona báseň není jeho. Říká se, že svým spoluobčanům dal také zákony, jak uvádí Speusippos ve spise
O filosofech. Prý také první zavedl řeč v podobě otázek, zvanou Achilleus, jak udává Favorínos v Rozmanitém vyprávění. Byl ještě druhý Parmenidés, rétor, který napsal příručku řečnictví.

 

A 2 = Súda

Parmenidés Elejský, syn Pyrétův, filosof, byl žákem Xenofana z Kolofónu, podle Theofrasta však Anaximandra Milétského. Jeho následovníky byli Empedoklés, filosof a lékař, a Zénón Elejský. Napsal pojednání o přírodě v epických verších a něco dalšího v próze. Připomíná jej Platón (Sofista 237a, viz Parmenidés B 7).

 

A 3 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum II, 3

Anaximenés z Milétu, syn Praxiadův, poslouchal Anaximandra, podle některých i Parmenida.

 

A 4 /1 = Iamblichos, De vita Pythagorica 166

A 4 /2 = Proklos, In Platonis Parmenidem I; 619, 4 (Cous. Par. 1864)

 

A 4 /3 = Fótios, Bibliotheca, c. 249; 439a 36

Zénón a Parmenidés z Eleje: I tito byli [následovníci] pýthagorejské cesty.

 

A 5 /1 = Platón, Theaetetus 183e

Parmenidés se mi zdá být , jak praví Homér, „úctyhodný" a zároveň „strašný". Setkal jsem se s ním totiž, když jsem byl velice mladý a on velmi starý, a ukázalo se mi, že má jakousi hloubku, po všech stránkách ušlechtilou.

 

A 5 /2 = Platón, Sophista 217c

... nebo prostřednictvím otázek, jak to kdysi dělal i Parmenidés a vyvozoval řečmi velmi krásné věci; byl jsem tehdy u toho, já byl mladý, zatímco on byl už velice starý.

 

A 5 /3 = Platón, Parmenides 127a-c

Antifón pak říkal, že podle Pythodórova vyprávění kdysi Zénón a Parmenidés přišli na Velké Panathénaie. Parmenidés byl tehdy už dost starý, silně šedivý, avšak krásného a ušlechtilého vzezření. Zénónovi tehdy bylo ke čtyřiceti, byl štíhlý a sličný a říkalo se o něm, že býval Parmenidovým miláčkem. Ubytovali se prý u Pythodóra, v Kerameiku za hradbami. Tam přišel Sókratés a s ním mnoho jiných, kteří chtěli slyšet čtení Zénónových spisů - tehdy byly totiž poprvé předneseny. Sókratés byl tehdy ještě velmi mladý.

 

A 5 /4 = Athénaios, Deipnosophistae XI; 505f = XI, 113 Kaibel (= Zénón A 11/2)


A 5 /4 cfr =  Macrobius,Sat. 1,1,5

Vždyť Parmenidés je o tolik starší než Sókratés, že Sókratovo dětství sotva spadá do Parmenidova stáří, a přeci spolu rozmlouvají o mnoha závažných věcech.

 

A 5 /5 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 25

Zénón Elejský. Apollodóros v Kronikách říká, že co do původu sice byl synem Teleutagora, ale že ho Parmenidés (syn Pyrétův) přijal z vlastního. ... Tento Zénón poslouchal Parmenida a byl jeho miláčkem.

 

A 6 = Aristotelés, Metaphysica I, 5; 986b22

Říká se totiž, že Parmenidés byl jeho (Xenofanovým) žákem.

 

A 7 /1 = Alexandros, In Metaphysica (ad I, 3; 984b3); p. 31,7 Hayd.

 

A 7 /2 = Simplikios, In Physica 22, 27

... Xenofanés z Kolofónu byl učitelem Parmenida.

 

A 8 = Simplikios, In Physica 28, 4 (= Theofrastos, Physicorum Opiniones fr. 8. = Dox. 483, 11)

 

A 9 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 55

Theofrastos však tvrdí (Dox. 477), že [Empedoklés] horlil pro Parmenida a že ho ve svých básních napodoboval. Také on totiž vydal řeč o přirozenosti v epických verších.

 

A 10 = Simplikios, In Physica 25, 19

Empedoklés z Akragantu nebyl o mnoho starší než Anaxagorás, byl však horlivým stoupencem Parmenida a ještě více pýthagorejců.

 

A 11 = Eusebios, Chron. Hieron.

 

A 12 /1 = Strabón, Geographica VI, 1; 252

... další záliv a v něm město Hyelé, které založili Fókajští, jiní je však nazývají Elé, podle pramene, nyní Elea. Z něj vzešli Parmenidés a Zénón, mužové pýthagorejští. Myslím, že i díky nim mělo už dávno dobrou ústavu.

 

A 12 /2 = Plútarchos, Adversus Colotem 32; 1126a

 

A 13 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum I, 16

Někteří napsali jenom jeden spis: Melissos, Parmenidés, Anaxagorás.

 

A 14 = Simplikios, In De caelo 556, 25

A 15 = Plútarchos, Quomodo adolescens poetas audire debeat 2; 16c11

A 16 = Plútarchos, De audiendo 13; 45a

A 17 = Proklos, In Timaeum I; 345,12 Diehl

A 18 = Proklos, In Platonis Parmenidem I; 665,17

A 19 = Simplikios, In Physica 36,25

A 20 /1 = Simplikios, In Physica 146,29

A 20 /2 = Menander, Rhet. I, 2, 2

A 20 /3 = Menander, Rhet. I, 5, 2; p. 337 D.A.Russell-N.G.Wilson

A 21 /1 = Simplikios, In Physica 144, 25

A 21 /2 = Filoponos, In Physica 65, 23 Vit.

 

A 22 = Pseudo-Plútarchos, Stromata 5 (= Eusebios, Praeparatio Evangelica I, 8, 5 = Dox. 580)

Parmenidés Elejský, druh Xenofana, ...
Říká, že Země vznikla ze stékajícího hustého.

 

A 23 = Hippolytos, Refutatio I, 11 (Dox. 564)

 

A 24 /1 = Aristotelés, Metaphysica I, 5; 986b18 (= Melissos A 11 /2)

Zdá se totiž, že Parmenidés chápe jedno pojmově (co do slova, kata ton logon), zatímco Melissos látkově. Proto také jeden říká, že je omezené (peperasmenon), zatímco druhý, že je neomezené (apeiron).

 

A 24 /2 = Aristotelés, Metaphysica I, 5; 986b27

Parmenidés však, jak se zdá, jako mluví spíše vidoucí. Protože má za náležité, že vedle jsoucna není žádné nejsoucno, domnívá se, že jsoucno je nutně jedno a není nic kromě něj, což jsme důkladněji probrali v knihách o přírodě (Physica I, 3). Předpokládá jedno z hlediska řeči (kata ton logon), když však je nucen následovat jevy, pak předpokládá mnohost z hlediska vnímání. Tak opět uznává dvě příčiny a dva principy, teplo a chlad, které nazývá oheň a země. Z nich pak teplo přiřazuje ke jsoucnu, zatímco chlad k nejsoucnu.

Cfr. Alexandros, In Mtaphysica 45, 2.

 

A 24 /3 = Aristotelés, Metaphysica IV, 5; 1010a1

Pátrali [Anaxagorás a Homér] sice po pravdě jsoucen, avšak za jsoucna pokládali pouze ta, která jsou smyslově vnímatelná.


A 25 /1 = Aristotelés, De caelo III, 1; 298b14

Jedni z nich totiž vznik i zánik zcela odmítali. Například Melissos a Parmenidés říkali, že nic ze jsoucen nevzniká ani nezaniká, ale že se nám to pouze tak zdá. I když mnohé věci sice řekli správně, přesto není správné tvrdit, že mluví jako fyzikové, neboť bytí nezrozených a nepohyblivých jsoucen přísluší spíše jiné a přednější nauce. Přesto však nepředpokládali, že by bylo něco jiného než jsoucnost (úsia) vnímatelných věcí, avšak jako první mysleli takové přirozenosti, které jsou čímsi jako poznání nebo rozvaha, a náležité výpovědi o nich přenesli na ony smyslově vnímatelné věci.

 

A 25 /2 = Aristotelés, De generatione et corruptione I, 8; 325a13

 

A 26 /1 = Platón, Theaetetus 181a

... avšak bude-li se zdát, že pravdivěji mluví spíše ti, kteří veškerenstvo zastavují, utečeme se k nim, pryč od těch, kteří hýbají věcmi nepohyblivými.

 

A 26 /2 = Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos X, 46

... že [pohyb] ani není, tvrdí Parmenidés, Melissos a jejich stoupenci, které Aristotelés nazval „zastavovatelé a nepřírození" . „Zastavovetelé" podle klidu (stasis, stání), „nepřírodní" proto, že přirozenost je principem pohybu ...

 

A 27 = Aristotelés, Physica III, 6; 207a9

Mimo co nic není, jest úplné a celistvé, neboť tak definujeme celek (to holon) - jako to, čemu nic nechybí - třeba celý člověk nebo skříň. Jako je tomu však pokaždé jednotlivě, tak je tomu i v nejvlastnějším smyslu: celek je to, vně čeho není nic. Čemu však schází něco, co je vně, to není vše, ať by chybělo cokoliv. Celé a dokonalé (teleion) je však buď zcela totéž, nebo je aspoň příbuzné povahy. Dokonalé však není nic, co nemá konec (telos), konec je mez (peras). Proto je třeba vzít v úvahu, že Parmenidés to řekl lépe než Melissos. Ten totiž tvrdí, že celek je bezmezný, Parmenidés však, že celek je vymezen (B 8. 44): „Od středu všude je stejné."

 

A 28 = Simplikios, In Physica 115, 11

 

A 29 = Áetios I, 24, 1 (Dox. 320)

Parmenidés a Melissos vyloučili vznik a zánik, proto tvrdí, že veškerenstvo je nehybné.

 

A 30 = Ammónios, In Aristotelis de interpretatione 133, 16 Busse

 

A 31 = Áetios I, 7, 26 (Dox. 303)

Parmenidés [říká, že bůh je] nehybný a vymezený tvarem koule.

 

A 32 = Áetios I, 25, 3 (Dox. 321)

Parmenidés a Démokritos [tvrdí], že vše [se děje] podle nutnosti. Totéž pak je osud, spravedlnost, prozřetelnost a uspořádání [vznik?] světa.

 

A 33 = Kléméns Alexandrijský, Protrepticus 64, 2

Parmenidés Elejský zase jako bohy představil oheň a zemi.

 

A 34 /1 = Plútarchos, Adversus Colotem 13; 1114d

 

A 34 /2 = Simplikios, In Physica 39, 10

 

A 34 /3 = Simplikios, In Physica 25, 15

A z těchto [principů] byly určeny tyto dva, jako příhodné ... pro mínění: oheň a zemi, nebo spíše světlo a tma.

 

A 35 /1 = Aristotelés, De generatione et corruptione II, 3; 330b13

Tito však předpokládají právě dva [prvky], jako Parmenidés: oheň a zemi. Ty mezi nimi, vzduch a vodu, považují za jejich spojeniny.

 

A 35 /2 = Aristotelés, De generatione et corruptione II, 9; 336a3

... teplo rozlučuje, chlad spojuje, a z nich jednotlivě je jedno aktivní, druhé pasivní; proto říkají, že i z těchto důvodů všechno ostatní vzniká a zaniká.

 

A 35 /3 = Cicero, Academica priora II, 118, 9

Parmenidés [považoval za principy] oheň, který pohybuje, a zemi, který je od něj tvarovaná.

 

A 36 /1 = Áetios II, 1, 2 (Dox. 327)

Parmenidés a Melissos ... (tvrdí, že) svět je jeden.

 

A 36 /2 = Áetios II, 4, 11 (Dox. 332)

Xenofanés, Parmenidés a Melissos považují svět za nezrozený, věčný a nezničitelný.

 

A 37 /1 = Áetios II, 7, 1 Mansfeld-Runia (cfr. Dox. 335, cfr. 28 B 12)

O usporádání světa:

Parmenidés tvrdí, že věnce [nebeských sfér] jsou koncentrické, že jeden je z řídkého a jiný z hustého, že však jsou mezi nimi další, smíšené společně ze světla a tmy. To, co je všechny obklopuje jako hradby, je přispěním Diké tuhé, pod tím je ohnivý věnec. A ten nejvíc uprostřed ze všech kolem je zase ohnivý. Ze smíšených věnců je ten, který je nejvíc uprostřed, pro všechno [principem] a [příčinou] pohybu a vznikání, nazývá jej též jakousi bohyní kormidelnicí (viz B 12. 3) a držitelkou klíčů (B 1. 14), Spravedlností a Nutností (B 8. 30).
Vzduch se ze země oddělil, když z ní byly jeho částečky vytlačeny jejím silným stlačením. Slunce a kruh Mléčné dráhy jsou výdechem ohně. Měsíc je smísený z obojího, ze vzduchu i z ohně. Nejvýše ze všeho všechno objímá aithér, pod ním leží to ohnivé, co nazýváme nebem, pod kterým je už to, co obklopuje Zemi.

 

A 37 /2 = Cicero, De natura deorum I, 11, 28

Parmenidés vymyslil věc podobnou věnci (nazývá ji stefané, věněc), totiž souvislý ohnivý kruh, obkružující oblohu, který nazývá bohem. (…) Vymyslil též mnoho jiných podobných nehorázností, když povýšil na bohy boj, svár, touhu a jiné věci tohoto druhu, jež hynou nemocí, spánkem, zapomenutím nebo stářím.

 

A 38 = Áetios II, 11, 4 (Dox. 340)

Parmenidés, Hérakleitos, Stratón a Zénón považují nebe za ohnivé.

 

A 39 = Áetios II, 13, 8 (Dox. 342)

Parmenidés a Hérakleitos považují hvězdy za shluky ohně.

 

A 40 = Anonym Byzant., ed. Treu p. 52, 19 (Isagog. in Arat. II, 14; p. 318,15 Maass)

 

A 40a /1 = Anonym Byzant.; Isagog. in Arat. II, 15, 4 (Dox. 345)

Parmenidés klade na první místo v aithéru Jitřenku, kterou ztotožňuje s Večernicí, za ni Slunce, pod ně hvězdy v tom ohnivém, co zve nebem.

 

A 40a /2 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 14 (Pýthagorás)

[Pýthagorás] prý jako první řekl, že Večernice a Jitřenka jsou totéž, jak tvrdí Parmenidés.

(Casaubonus i zde čte podle DL IX,23: ..., jiní to však připisují Parmenidovi.)

 

A 41 = Áetios II, 20, 8 (Dox. 349)

Parmenidés a Métrodóros říkají, že Slunce je ohnivé.

 

A 42 /1 = Áetios II, 25, 2 Mansfeld-Runia (cfr. Dox. 356)

O podstatě Měsíce:

Anaximenés, Parmenidés a hérakleitos [říkají, že] Měsíc je ohnivý.

 

A 42 /2 = Áetios II, 26, 2 Mansfeld-Runia (cfr. Dox. 357)

O velikosti Měsíce:

Parmenidés [říká, že co do velikosti je Měsíc] stejný jako Slunce; a je od něho osvětlovaný.

 

A 42 /3 = Áetios II, 28, 5-6 Mansfeld-Runia (cfr. Dox. 358)

O osvětlení Měsíce:

Thalés první řekl, že Měsíc je osvětlovaný Sluncem.
Stejně tak Pýthagorás, Parmenidés, Empedoklés, Anaxagorás a Métrodóros [z Lampsaku?].

 

A 43 = Áetios II, 20, 8a (Dox. 349,12-16)

Parmenidés říká, že Slunce a Měsíc se vydělily z kruhu Mléčné dráhy, Slunce z řidší směsi, která je teplá, Měsíc z hustší, která je chladná.

 

A 43a = Áetios III, 1, 4 (Dox 365.)

Parmenidés říká, že směs hustého a řídkého vede k mléčné barvě.

 

A 44 /1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VIII, 48

Pýthagorás prý jako první nazval nebe (úranos) světem (kosmos) a Zemi okrouhlou (strongylé). Podle Theofrasta to však byl Parmenidés a podle Hésioda Zénón.

 

A 44 /2 = Áetios III, 15, 7 (Dox. 380)

A 44 /3 = Anatolios, De decade; p. 6 Heiberg

 

A 44a /1 = Strabón, Geographica I, 94

Poseidónios říká, že Parmenidés první rozlišil pět pásem, považoval ovšem horký pás za asi dvakrát tak široký, takže překračoval [za obratníky] ... vně až do mírných pásem.

 

A 44a /2 = Áetios III, 11, 4 (Dox. 377a8)

 

A 45 /1 = Macrobius, Somn. Sc. I, 14, 20

Parmenidés říká, že [duše je] ze země a z ohně.

 

A 45 /2 = Áetios IV, 3, 4 (Dox. 388)

Parmenidés a Hippasos říkají, že duše je ohnivá.

 

A 45 /3 = Áetios IV, 5, 5 (Dox. 391)

Parmenidés říká, že to vládnoucí je v celém trupu.

 

A 45 /4 = Áetios IV, 5, 12 (Dox. 392)

Parmenidés, Empedoklés a Démokritos tvrdí, že mysl (nús) a duše je totéž; podle nich by vlastně nic živého nebylo nerozumné.

 

A 46 = Theofrastos, De sensu 1 (Dox. 499)

(...)

(3) Parmenidés (...) vykládá vnímání stejností. (...) Učí, že jsou jen dva živly, a že se poznávání řídí převahou jednoho z nich. Neboť myšlení je různé podle toho, má-li převahu teplo nebo chladno; lepší a čistší je při teplu, avšak i toto myšlení potřebuje jakousi souměrnost. (...) Učí, že také paměť a zapomínání vznikají míšením živlů. (...) Ale že uznává též vnímání samotným opačným živlem [tj. chladnem], je zjevné z jeho slov, že pro nedostatek ohně nevnímá mrtvola světlo, teplo a hlas, zato však vnímá chladno, ticho a jiné protiklady. A vůbec vše, co jest, má prý jakési poznání.


A 46a = Áetios V, 30, 4 (Dox. 443, 12)

Parmenidés tvrdí, že stáří nastává úbytkem tepla.

 

A 46b = Tertullianus, De anima 45

Spánek ... považují Empedoklés a Parmenidés za ochlazení.

 

A 47 = Áetios IV, 9, 6 (Dox. 397b1)

A 48 = Áetios, De placitis reliquiae (Stobaei excerpta) p. 404, 3 Diels. (Dox. 404).
[DK uvádí: Áetios (?) IV, 13, 9. 10, ale tam nenalezeno.]

A 49 /1 = Filodémos, Rhet., fr. inc. 3, 7 (II, 169 Sudh.)

 

A 49 /2 = Áetios IV, 9, 1 (Dox. 396, 12)

Pýthagorás, Empedoklés, Xenofanés a Parmenidés říkají, že smysly jsou klamné.

 

A 50 = Áetios IV, 9, 14 (Dox. 398)

Parmenidés a Empedoklés říkají, že nedostatkem potravy vniká chuť (orexis).

 

A 51 = Censorinus, De die natali 4, 7-8

Empedoklés ve své znamenité básni, kterou Lucretius chválí takovým způsobem, jako by téměř ani nebyla vytvořena člověkem, tvrdí cosi takového:
Ze země, která byla jako těhotná, se nejprve zrodily jednotlivé neuspořádané údy, které se potom spojily a vytvořily pevnou látku člověka, smíšenou z ohně a vlhkosti.
S názorem Empedoklea se až na několik málo výjimek shodoval i Parmenidés z Eleje.

 

A 52 = Aristotelés, De partibus animalium II, 2; 648a25

 

A 53 /1 = Áetios V, 7, 2 (Dox. 419, secundum 31 A 81)

Parmenidés říká, že místa v severních pásech dala vznik samcům, neboť ti hustá mají více hustého, zatímco v jižních samice, vzhledem k řídkosti.

 

A 53 /2 = Áetios V, 7, 4 (Dox. 420)

 

A 53 /3 = Censorinus, De die natali 5, 2

(...) Parmenidés se domníval, že semeno vychází hned z pravého a hned zase z levého varlete.

 

A 54 /1 = Áetios V, 11, 2 (Dox. 422)

Parmenidés tvrdí, že když se potomci odloučí z pravé strany dělohy, [podobají se] otcům, když však z levé strany, tak matkám. 

 

A 54 /2 = Censorinus, De die natali 6, 5

Podle Parmenida mezi sebou bojují semena muže a ženy, a dítě získá pohlaví podle vítěze.

 

A 54 /3 = Censorinus, De die natali 6, 8

Další Parmenidovou myšlenkou je, že děti jsou podobné otci tehdy, když semena pocházejí z pravé strany [z pravého varlete?], když z levé, tak matce.

 

Cfr. Lactantius, De opif. 12, 12.

 


 


Zpátky k Parmenidovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz