Zpátky k Sedmi mudrcům
Zpátky na Předsokratiky

Démétrios Falérský:

Výroky sedmi mudrců

Ióannés Stobaios, Anthologium III, 1, 172 (ed. C. Wachsmuth, O. Hense)

Tetimonium DK 10 A 3 

 
 Kleobúlos   Solón   Chilón   Thalés   Pittakos    Biás   Periandros


 

1. (172. 3)
Kleobúlos z Lindu, syn Euagora, pravil:
Míra je nejlepší. Je třeba ctít otce, mít v pořádku tělo a také duši, přátelsky naslouchat a ne tlachat o všem možném. Mnohoučenost je lepší než neučenost. ... Je třeba, aby zdatnost byla doma a špatnost venku. (Je třeba) nenávidět bezpráví, střežit zbožnost, občanům radit co nejlépe, ovládat rozkoš, nedělat nic násilím, vychovávat děti, modlit se k Osudu (verze překladu: být vděčný za štěstí), rušit nenávist, nepřítele lidu pokládat za válečného nepřítele, nebojovat s ženou (kvůli ženě?) ani příliš nemyslet na cizí majetek(?). Ženu si ber z rovných, neboť vezmeš-li si ji z mocnějších, dostaneš pány a ne příbuzné. Neposmívej se, když žertuješ, neboť až budeš pryč, budou se posmívat tobě. V blahobytu se nepovyšuj a v nesnázích se neponižuj.

2. (172, 19)
Solón Athénský, syn Axékestidův, pravil:
Ničeho příliš! ... Utíkej před rozkoší, která plodí bolest! ... Pečeť své řeči mlčením a mlčení vhodnou dobou! Neklam, nýbrž (mluv a čiň) pravdu! ... Nemluv spravedlivěji než rodiče! Přátele nezískávej rychle a ty, které získáš, nezavrhuj rychle! ... Raď ne to nejpříjemnější, nýbrž nejlepší! ... Se špatnými se nestýkej! Měj v úctě přátele! ... Nezjevné ukazuj prostřednictvím zjevného!

3. (172, 33)
Chilón z Lakedaimonu, syn Damagétův, pravil:
Poznej sebe sama! ... Když piješ, netlachej mnoho, neboť bys chyboval! Nevyhrožuj svobodným, neboť to není spravedlivé! ... K hostinám přátel se ubírej pomalu, k (jejich) neštěstím však rychle. Svatby vystrojuj laciné! Blahoslav mrtvého! Cti staršího! ... Vyber si raději škodu než hanebný zisk, bude tě totiž mrzet jednou, ten však pořád! Buď vládcem ve vlastním domě! ... Ovládej vášeň! Netuž po nemožném! ... Důvěřuj zákonům! Když se ti křivdí, usmiř se, když jsi potupen, pomsti se!

4. (172, 49)
Thalés z Milétu, syn Examiův, pravil:
Záruky jsou nenasytné. Pamatuj na přátele, přítomné i nepřítomné! Neukazuj jen krásný pohled, nýbrž buď krásný ve svém snažení! Nebohatni špatným způsobem! Neklam svou řečí ty, kdo mají tvou důvěru. Neváhej lichotit rodičům! Nepřijímej (neočekávej?), co je špatné! Jak posloužíš v nouzi rodičům, tak to sám očekávej ve stáří od dětí. Hodně znát, to je obtížné. ... Nečinnost je trapná; nemírnost škodlivá; nevychovanost obtížná. Uč i uč se to lepší! Nebuď nečinný, ani když jsi bohatý! Špatnosti skrývej doma! Vzbuzuj spíše závist než soucit! Zachovávej míru! Nevěř každému! Když vládneš, pořádej sám sebe!

5. (172, 62)
Pittakos z Lesbu, syn Yrradiův, pravil:
Poznej vhodný čas! Neříkej, co hodláš dělat, neboť při nezdaru dojdeš výsměchu! ... Neurážej nešťastného, neboť takové (lidi) stíhá hněv bohů. Svěřené věci vrať! Snášej drobné škody od sousedů (od blízkých). O neštěstí je lépe vědět, když je jisté, že se stalo. Spolehlivá je země, nespolehlivé moře. Zisk je nenasytný. Získej ...: poctu, zbožnost, vzdělání, rozvahu, ... pravdu, důvěru, zkušenost, ... přátelství, péči, vládu nad domem, dovednost.

6. (172, 75)
Biás z Priény, syn Teutamidův, pravil:
Mnozí (většina) lidé jsou špatní. ... Pomalu se do něčeho pouštěj, ale co začneš, při tom setrvávej! Měj v nenávisti rychlé mluvení, aby nepochybil, neboť pak následuje lítost. O bozích říkej, že bohové jsou. Mysli na to, co děláš! Hodně naslouchej, mluv ve vhodný čas. ... Nehodného muže nechval pro bohatství! Ber jen přímluvou, ne násilím! Cokoliv děláš dobrého, přisuzuj bohům, ne sobě! Mládí sluší úspěch, stáří moudrost. Toto ... měj na paměti: opatrnost ve vhodný čas, šlechetnost způsobů, vytrvalost v námaze, zbožnost v bázni, přátelství ...

7. (172, 93)
Periandros z Korintu, syn Kypselův, pravil:
Pečuj o celek! Klid je dobrý, prudkost je nebezpečná. Zisk vypovídá o ošklivé přirozenosti. Demokracie je lepší než tyrannis. Rozkoše jsou smrtelné, ctnosti však nesmrtelné. Ve štěstí buď umírněný, v neštěstí rozumný! ... Hleď, abys byl hoden svých rodičů! Živého chval, mrtvé blahoslav! K přátelům buď stejný v jejich štěstí i neštěstí. ... Kárej tak, jako by ses měl brzy stát přítelem! Užívej starých zákonů, ale čerstvých pokrmů! ... Neštěstí skrývej, abys nedělal radost nepřátelům.

 


 


Zpátky k Sedmi mudrcům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz