Corpus hermeticum a další hermetické spisy

V Ý Č E T   S P I S Ů
( .RTF )

Poslední aktualizace:  6. 1. 2006


    Nejprve minimální rozsah, to jest 14 tradičních textů Corpus hermeticum v řazení edice G. Parthey; analogicky v edici Nock, Festugiere, Vol. I - II:
(pořadí, originální řecký, latinský a pracovní český titul):

CH I
Poimandrés  (viz
publikace českého překladu)
Poemander
Pastýř mužů

CH II
Pros Asklépion logos katholikos
Ad Asclepium sermo universalis
(Hermova) všeobecná řeč k Asklépiovi

CH III
Logos hieros  (
pracovní překlad .RTF, .PDF;  řecký text.DOC, .PDF)
Sermo sacer
Posvátná řeč (Herma Trismegista)

CH IV  (pracovní překlad .RTF, .PDF)
Pros ton heautú hyion Tat logos ho kratér é monas
Ad filiul suum Tat sermo crater vel monas
Pohár, neboli Jednota (Řeč Herma Trismegista ke svému synovi Tatovi)

CH V  (pracovní překlad .RTF, .PDF)
Pros ton heautů hyion Tat, hoti afanés ho theos fanerótatos estin
Ad filium suum Tat, quod immanifestus deus manfestantissimus sit
Nezjevný bůh je nejzvnější

CH VI
Hoti en monó tó theó to agathon estin, allachoti de údamú
Quod in solo deo bonum sit, alibi autem numsquam
Dobro je v samotném bohu a jinde není

CH VII
Hoti megiston kakon en tois anthrópois hé peri tú theú agnósia
Quod maximum malum in hominibus dei sit ignoratio
Největší zlo v lidech je neznámost boha

CH VIII
Hoti úden tón ontón apolytai, alla tas metabolas apoleias kai thanatús planómenoi legúsin hoi anthrópoi
Quod nullum entium pereat, sed mutationes decepti homines abolitiones et interitus dicant
O tom, že nic ze jsoucích věcí nepomíjí, ale zbloudilí lidé říkají šálivým proměnám smrt

CH IX
Peri noéseós kai aisthéseós, kai hoti en monó tó theó to kallon kai to agathon estin, allachoti de údamú
De intellectu et sensu, et quod in solo deo pulchrum ac bonum, alibi vero numsquam
O poznání a vnímání - a o tom, že Krása a Dobro jsou jedině v Bohu a nikde jinde

CH X
Kleis, pros ton hyion autú Tat
Clavis, ad filium suum Tat
Hermův Klíč

CH XI
Nús pros Hermén
Mens ad Hermem
Mysl k Hermovi

CH XII
Peri nú koinú pros Tat
De mente communi ad filium Tat
O společné mysli

CH XIII  (pracovní překlad .RTF, .PDF)
Pros ton hyion Tat en orei logos apokryfos peri palingenesias kai sigés epangelias
Ad filium Tat in monte sermo reconditus de regeneratione et silentii professione
Tajná řeč Herma Trismegista na hoře k synu Tatovi: O znovuzrození a slibu mlčení

    Součástí je:

Hymnódia krypté
Cantio arcana
Skrytá píseň

CH XIV
Asklépió eu fronein
Asclepio recte sapere
Asklépiovi - Zdárné smýšlení
 

    Další tradiční součásti Corpus hermeticum, mimo Partheyovu edici, podle Nock, Festugiére, Vol. II:

CH XVI  (pracovní překlad .RTF, .PDF)
Horoi Asklépiú pros Ammóna basilea
Aesculapii definitiones ad Ammonem regem
Asklépiovy definice pro krále Ammóna

CH XVII
krátký „dialog" s králem (
bez titulu)

CH XVIII
Peri tés hypo tú pathús tú sómatos empodizomenés psychés
O duši upoutané vášní těla

 

    „Asklépios"  -  Celý text zachován jen ve starém latinském překladu, viz také NHC

Asklépios: Teleios logos
Asclepius
Asklépios: Dokonalá řeč

    Obsahuje "Děkovnou modlitbu" (41)

 

    Další položky edice Nock, Festugiere:

Hermú Trismegistú biblos hiera pros Asklépion prosfónétheisa (Frament řeckého textu)
Asklépios

Hermetika u Stobaia (Vol. III - IV; Fragmenta 1 - 29)

Fragmenta varia (Vol. IV; Fragmenta 3A - 37)

Ek tú Hermú pros ton Pantokratora

Z Hermova spisu k Vládci všeho (krátký fragment)

 

    Nejvýznamnější spisy z obsáhlých hermetických fragmentů u Stobaia:

Hermú ek tú (ek tón) pros Tat
- Fragmenta 1 až 11
Hermovo, z řeči (z řečí) k Tatovi

Koré kosmú - Fragment 23
Panenka světa (Zřítelnice kosmu)

(Hermú) logos Isidos pros Hóron - Fragment 25
Isidina řeč k Hórovi

Peri empsychóseós kai metempsychóseós - Fragment 26
O oduševnění (těla) a stěhování duše

Peri heimarmenés - Fragment 29
O osudu

 

    Hermetika v VI. kodexu z Nag Hammádí (NHC VI) - Zachované koptské překlady řeckých hermetických textů:

NHC VI/1
Nebront (Moudrost) nebo Hrom
- odjinud neznámý gnóstický text s nejasným názvem, spíš jenom okrajový kandidát na souvislost s hermetismem

NHC VI/6
O osmičce a devítce
- odjinud neznámý hermetický dialog, blízký CH XIII

NHC VI/7:63.33-65.7
Děkovná modlitba -
část dialogu Asklépios, známá v řeckém orig. (Pap. Mimaut, col. XVIII,591-611, Paris, Louvre 2391), odpovídá latinskému překladu: Asclepius 41

NHC VI/8
část dialogu Asklépios
- odpovídá latinskému překladu: Asclepius 21-29

 

    Smaragdová deska

Tabula smaragdina - nápis značného významu, leč bizarní datace


Zpátky na stránku Hermetismus   
Zpátky na domovskou stránu fysis.cz