Pro katedru filosofie a dějin přírodních věd

Přírodovědecké fakuklty UK

Poslední aktualizace:  9. 3. 10

Zpátky na
domovskou stránku
Fysis.cz

 


Školní rok 2009 / 10

 semestr začínám 29. září
 

Konzultační hodiny:  Úterý 14:50 až 16:20, v místnosti P 26, Viničná 7, Praha 2  -  Výjimky ohlašuju v rubrice Vzkazy !

Moje letošní kurzy:

   
Dějiny filosofie I.  -  zimní semestr - taky jako součást "Modulu Ostatní předměty"

   Filosofie a metodologie vědy - zimní semestr - taky jako součást "Modulu Ostatní předměty" (toto konám společně s dalšími, spíš oni)

  
 Filosofie živé přírody I.  -  zimní semestr

   Úvod do religionistiky  -  letní semestr

   Předsokratovský seminář (společně s dalšími, spíš oni, hlavně Vojtěch Hladký)


(Moje minulé kurzy v tomto tisíciletí.)


Velice nerad telefonuju, dávám přednost osobnímu setkání nebo
e-mailu
Stránky katedry:
www.natur.cuni.cz/filosof
E-mail na sekretariát katedry:  
filosof@natur.cuni.cz
Telefon na sekretariát a knihovnu katedry, kterou vřele doporučuji (PhDr. Eva Fischelová, Mgr. Karel Kotrlý): 221 95 19 21


   Poznámka ke všem kurzům:

Zkušenost učí, že nejhorší nudou bývají úvody do čehokoliv, zvláště pak do "společenských věd".
Vyznávám, že filosofie není "společenskou vědou", nýbrž něčím mezi uměním a vědou, nebo někdy mezi náboženstvím (mýtem) a vědou, jindy zase mezi vědami formálními (matematika, logika) a empirickými (třeba přírodními).
Je jenom na nás, jestli si z toho uděláme něco zajímavého.
Aby to mohlo být zajímavé, musí se začít myslet, takže úplně jednoduché to není - a 3 kredity se na naší fakultě většinou nedávají jen za dobré chování.
Nicméně vím, že vaším oborem je něco jiného, s čím by to ovšem mělo souviset, někdy viditelně, jindy nenápadně.Anotace a předběžný rozvrh mých kurzů:
(nebo taky v podobě  .DOC,  .PDF)


   
Dějiny filosofie I.  -  MS720P49 -  2/0 Zk,  jen zimní semestr,  3 kredity  -  Podrobný syllabus kurzu, také .DOC,  .PDF

   Úterý od 16:30 (začínáme 29. 9.) ve Viničné 7, místnost B7 = Zoologická posluchárna.

   Pro bakaláře biologie součást nabídky modulu "Ostatní předměty", pro ostatní volitelné.
 

   Anotace:

Úvodní kurz dějin filosofie v kontextu vývoje přírodních věd od nejstarší doby do konce renesance. Přehled tradiční terminologie a představových rámců základních teoretických přístupů ke světu.

Cílem není naučit se zpaměti životopisy, díla a data filosofů, nýbrž pochopit několik základních konceptů toho, co může být považováno za "racionální", - a při té příležitosti zvládnout minimum z té části z historického pojmosloví, kterou stále používáme.

  Pozn. pro ty studenty PřF, kteří mají také povinnost "filosofie ve společném základu" na FF UK:
  Po rozšíření o 2. semestr se tento kurz automaticky uznává i na FF
.
 

   Základní literatura:

ZK, Filosofie mezi mýtem a vědou (od Homéra po Descarta), v tisku v nakl. Academia Praha pro podzim 2009 (asi říjen) - nelekněte se, budu chtít jenom menší podmnožinu toho.

   Pokus o přehledný graf historických souvislostí .DOC,  .PDF
 

   Doporučené návaznosti např.:

Filosofie a metodologie vědy (já a spol.)
Novověká filosofie a věda (Vojtěch Hladký)
Člověk a svět v moderní filosofii (Alice Kliková)
Cvičení z filosofie (terénní)
(Nicméně žádný z těchto kurzů nevyžaduje předchozí absolvování Dějin filosofie I.)


   
Podrobný syllabus kurzu, také .DOC,  .PDF

 


   
Filosofie a metodologie vědy -  MS107005 -  2/0 Zk,  jen zimní semestr,  3 kredity  -  Podrobný syllabus a literatura, také .DOC,  .PDF

   Úterý od 13:10 (začínáme 29. 9.) ve Viničné 7, místnost B2P = Půda nová

   Pro bakaláře biologie součást nabídky modulu "Ostatní předměty", pro ostatní volitelné.


   Anotace:

Těžištěm kurzu je moderní metodologie přírodních věd, zejména biologie. Cílem je poukázat na to, kolik podob zkoumání světa mělo a má, nahlédnout nesamozřejmost podoby současné vědy.

Půjde hlavně o předpoklady matematizace přírody a mechanomorfní metafory poznávání; o to, jaké důvtipnosti i potíže s tím jsou spojené.

Co považujeme za vědu, co znamená "důkaz", kdy je ne-věda něčím pejorativním a kdy ne.

(No, správně by měl být modulový kurz řádně vyzkoušený a zavedený. Jenže tenhle poběží prvně, takže jste vítáni v roli pokusných králíků. Nehodláme vás manipulovat geneticky ani ideologicky. Riziko je snad sníženo i tím, že za 19 let na fakultě jsem už pár kurzů zavedl - a k tomuhle jsem se spolčil s několika mladšími nadšenci a budeme se u toho nejspíš společně hádat o věc a náležité pochopení.)


   
Podrobný syllabus a literatura, také .DOC,  .PDF
 

 

   Filosofie živé přírody I. - MS720P913  -  2/0 Zk,  jen zimní semestr,  3 kredity

   Čtvrtek od 15:40 u mě ve Viničné 7 v místnosti P26
   (
v naší seminární místnosti, takže to bohužel není viditelné přes centrální rozvrh, čímž se neračte klamat)
 

   Anotace:

Cesta k chápání přírody a přirozenosti prostředky antické a současné filosofie (Hérakleitos, Plútarchos, fenomenologie, hermeneutika, postmoderna). Pokus o obnovu oboru filosofie přírody a přirozenosti. Kurz je míněn jako náročnější. Absolvování Dějin filosofie nebo podobného kurzu je vhodné, ne však nutné.

Základní výrazy: fysis - přirozenost, zkušenost, vnímání a myšlení, celek a část, horizont, kosmos, přirozený svět, látka, čas, tvar, druh, organismus, bytost, život, evoluce, paradigma.
 

   Základní literatura:

Z. Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Herrmann a synové, Praha 1994. K dispozici je .DOC a .PDF

Doporučuji ale spíšnovou, zatím nevydanou verzi, která vznikla jako předloha pro anglický překlad:  .DOC nebo .PDF

Viz www.fysis.cz/Texty/Texty.htm
 

   Doporučená návaznost např.:  Cvičení z filosofie (terénní)

 

Letní semestr:


   Úvod do
religionistiky  -  MS720S242 -  2/0 Z,  jen letní semestr,  2 kredity    Literatura.rtf     Literatura.doc

    provizorní část Prezentace.ppt

   nejspíš ve čtvrtek od 15:40 u mě ve Viničné 7 v místnosti P26
   (
takže to bohužel nebude viditelné přes centrální rozvrh, čímž se neračte klamat)
 

   Anotace:

Co je náboženství? Jiná než religionistická hlediska na náboženství (theologické, filosofické, etické, sociologické) a problémy jejich adekvátnosti. Rozdíly a styčné body náboženství s filosofií a vědou. Mají všechna náboženství něco společného? Typologie různých náboženství.

Mýtus, ritus, nebe a země, sakrální a profánní, "probuzení", "víra", "spása", "věčnost"...

Příklady konkrétních náboženství: Řecko, Indie, Čína, judaismus, křesťanství, islám.

   Jinak řečeno:

Napřed si ukážeme, že ta náboženství, která při tom slově každého prvně napadnou, si jsou navzájem tuze podobná, pak zohledníme větší měřítko náboženské diverzity (jako kdybychom přešli od diverzity primátů k diverzitě všeho živého) a pokusíme se v něm vyznat bez komolení těmi pojmy, které jsou vhodné třeba pro křesťanství, islám nebo buddhismus.

Podrobněji probereme Řecko a křesťanství jako dvě extrémně rozdílná a přitom souběžně vlivná náboženství v tradičním evropském prostoru (navíc je umím).

Nakonec: Problém náboženství současné globalizované kultury.

(Účastníci kurzu se nedozvědí, které náboženství je tím správným, ba ani to, zda je náležitější náboženství nebo ateismus. Možná jde spíš o kulturní nebo nekulturní podobu toho či onoho. Nepůjde totiž o náboženskou misii ani o školení vědeckého ateismu.)

 

Oba semestry:
 

   Předsokratovský seminář (Vojtěch Hladký, Radim Kočandrle, Z.K.)

   V neděli od 16:40 ve Viničné 7 v místnosti P26

Nedělní zvláštní škola pro vybrané zájemce:  Překlad a interpretace Míléťanů, začneme Anaximandrem.
Zváni jsou ti, které to baví, rozumí řecky a znají kontexty archaické i pozdější filosofie.

 


Z mých kurzů na
FF by některé z vás možná mohly zajímat:

   Řecké obrázky I.

   Uvedení k filosofii

   PředsokratiOficiální stránky katedry filosofie a dějin přírodních věd: www.natur.cuni.cz/filosof


Minulé kurzy roku 2008 / 09

Minulé kurzy roku 2007 / 08

Minulé kurzy roku 2006 / 07

Minulé kurzy roku 2005 / 06

Minulé kurzy roku 2004 / 05

Minulé kurzy roku 2003 / 04

Minulé kurzy roku 2002 / 03

Minulé kurzy roku 2001 / 02


 
Zpátky na domovskou stránku domény fysis.cz