Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

 Zkratky, transkripce


Řecká jména přepisujeme podle konvence Slovníku antické kultury (Praha 1974), kterou považujeme za českou pravopisnou normu transkripcí z alfabety do české abecedy. Výjimku představuje bibliografie a citace některých převzatých překladů, kde respektujeme užitý tvar.

Jména řeckých autorů přepisujeme vždy takto, nikoliv pomocí jejich latinizovaného tvaru. Jména řeckých spisů však v aparátu zlomků uvádíme v konvenčním latinském tvaru, v nejednoznačných případech se řídíme podle edice Thesaurus linguae graecae a jiný vžitý latinský titul uvádíme v závorkách. Práce se snaží užívat zkratek co nejméně, proto až na výjimky uvádíme plné tituly, a nikoli pouze zkratky obvyklé u filologů. V případech, kdy řecký spis nemá standardně jednoznačný latinizovaný titul, uvádíme jako základní jeho řecký název. To by mělo umožnit orientaci v pramenech i nefilologům. Ve výkladu užíváme též české názvy řeckých spisů. Tituly spisů jsou vždy (mimo aparát zlomků) odlišeny kurzívou.

Zlomky předsokratiků značíme podle edice Diels-Kranz, v jejím novějším číslování, počínaje 6. vydáním (1951). Pokud není uvedeno jinak, jde o fragment Hérakleita (tedy např. pouze B 1 místo 22 B 1 DK). U základního textu zlomku připojujeme i číslování Kahnovy edice, pokud zlomek zahrnuje. Značky používané v překladu fragmentů, jejich řeckém textu a kritickém aparátu uvádíme na str. 308.

 

Použité zkratky:


AK - Antická knihovna (v nakladatelství Svoboda, Praha)

GCS - Die Griechischen Christlichen Schriftsteller

LSJ - Liddel and Scott Greek-English Lexicon 

Zpátky na stránky Hérakleita
 

Zpátky na rozcestník Potápěče
 

Zpátky na stránky fysis.cz

A to je zatím konec Potápěče