Posudek vedoucího postupové práce

Jaroslav Rytíř:

Pojednání „O božích jménech" jako dopis. Úvaha nad vztahem výkladu a fikce

 

Práce je věnována hlavnímu tématu prvního ze spisů „Pseudo - Dionýsia Areopagity". Nesoustředí se však na takové samozřejmosti, jakými jsou třeba diskuse o autorství tohoto anachronizujícího „falza", ba ani na samotnou negativní theologii v jejím pojmoslovném plánu. Autor se k povaze negativní theologie dostává okruhem přes literární povahu textu. A to ne prostřednictvím terminologie, nýbrž podrobnou diskusí žánru a účelu, v jehož službách jednotlivé figury tohoto žánru fungují.

Prostřednictvím dobového (velmi pozdně antického) stylosloví Pseudo - Libaniova autor nachází v anachronizující epištole „výzvu, prosbu, vzpomínku, příkaz". Především je však list příležitostí ke „chvále", totiž k bohoslužbě slovem.

Autor (JR) pečlivě komentuje (na základě řeckého textu) významy listu vůči adresátovi Timotheovi i vůči skutečnému čtenáři pozdější doby, tedy vůči reálnému adresátovi. Díky tomu ukazuje celý text jako reflektované pobývání v tradici. Pasáž 2. listu Timotheovi je vyložena jako určení theologie jakožto tradice. Ukazují se souvislosti hieratické struktury tradice a hierarchické struktury univerza. Celkové vyznění práce chápu tak, že známost Nepoznatelného je předávána právě takovouto tradicí.

Vedle filosofické hodnoty je práce také profesionálně provedena (řecké texty, odkazy, obsáhlá použitá literatura). Proto ji navrhuji k přijetí jako výbornou.

Co mohu této práci vytknout? Mohu! Autor pracoval natolik samostatně (naštěstí), že mu až nyní mohu vyčinit za to, že tuto práci nepodal až jako magisterskou diplomku. Kult efektivity práce by se však s probíraným tématem i s příjmením autora špatně snášel (viz Z.K.: Povšimli jste si? In: Splav! 6.7.2001, s. 10).

 

V Praze, dne 15. září 2001

Zdeněk Kratochvíl Zpátky na
posudky

Zpátky na moji práci na FF UK

Na Strukturu stránek domény fysis.cz

Zpátky na domovskou stránku fysis.cz