Posudek vedoucího postupové práce

Lukáš Jurčík:

NUTNOST A EMOCE V PLATÓNOVÝCH POZDNÍCH DIALOZÍCH

 

Téma nutnostní povahy emocí se ukazuje být klíčem k platónskému pochopení vztahů duše a těla i k pochopení vztahu různých lidských i kosmických nutností. LJ ukazuje nutnost jako vztah dvou „věcí" a popisuje různé mody nutnosti. Podrobněji se věnuje roli nutnosti a polarity emocí v dialozích Filébos, Ústava, Tímaios a Zákony. Dobře se orientuje v originálním textu dialogů i v souvislostech Platónova myšlení a využívá relevantní sekundární literaturu.

Práci považuji za podstatný příspěvek k chápání poměru nutnosti a emocionality k noetické dimenzi. Z toho důvodu by bylo dobré uvažovat i o nějaké formě zveřejnění. Za budoucí další rozpracování by podle mého mínění stála zvláště symetrie mezi dvojicí anankai erótikai a anankai geómetrikai v Ústavě a dvojicí epithimiai trofés a epithimiai fronéseós v Tímaiovi. Paralela totiž upomíná na archaické schéma potravy duše v oblasti proudění a uplývání - a pochopení myšlení jako jakéhosi trávení, které se děje v duši.

Formální vadou odevzdané podoby práce je použitá velikost písma pro tisk, která 47 normostran textu vtěsnává na 12 tiskových a působí dojmem zkoušky zraku čtenáře. Vzhledem ke kvalitě práce a také k tomu, že mi není znám předpis o podobě postupových prací na oboru filosofie, však doporučuji, aby práce byla v této podobě přijata - a pro příště byla i pro postupové práce veřejně oznámena nějaká minimální velikost fontu (třeba nejméně 12).

Práci doporučuji k přijetí jako postupovou a navrhuji, aby byla hodnocena jako výborná.

V Praze 17. září 2000.

Zdeněk KratochvílZpátky na posudky

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz