Posudek vedoucího bakalářské práce

Davida Skaly

 

Expozice různých pohledů na povahu mýtu a strukturu mýtopoietického prožívání, vztahy mýtu a náboženství, mytologie a filosofie, mýtu a logu - to vše je na vé úrovni (přiměřené bakalářskému stupni) představeno pečlivě, věrohodně a s dokumentací.

Výklad řady témat milétských myslitelů se vhodně soustředí právě na tuto problematiku a domýšlí ji i prostřednictvím vtipných příkladů a zkušenostních analogií.

Svérázné pochopení Aristotela jako „pesimistického" myslitele tísně ze zakoušeného světa působí na první čtení jako snadno napadnutelné. Možná je ale právě tato nejméně dokladovaná a jediná sporná část práce právě tím cenným v ní, totiž jakýmsi předběžným a spíše intuitivním náčrtem možné interpretační linie. Takové její provedení, které by mohlo obstát vůči profesionálním měřítkům by ovšem bylo spíše životním dílem historika filosofie než okrajovým článkem v rámci bakalářské práce.

Jednotlivé zkladní výrazy řeckých mýtů a vznikající filosofie jsou vyloženy správně a v rámci daných možností (tj. bez znalosti jazyka) plasticky.

 

K limitám práce patří (vedle toho, že nemůže pracovat s originály) i to, že sleduje, referuje a místy rozvíjí pouze určitý výběr hledisek. To je nápadné na využívané literatuře. V principu jde o dva autory: o mě a o Jana Patočku. Přesto zná a využívá některé momenty Heideggerovy interpretace a popis mýtu je poučen (a na české poměry obohacen) hlediskem Leeuwovým. Kdyby šlo o práci magisterskou nebo o bakalářskou práci na specializovaném typu studia, považoval bych absenci přístupů, které prezentují soudobé světové monografie k dílčím problémům za podstatnou vadu, stejně tak jako neznalost jazyka a tím i nemožnost práce s textem. Pokud však práci hodnotím analogicky k pracem studentů FF jiných oborů nebo studentů IZV, pak se jeví celkově jako průměrná ve slušném slova smyslu.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Praze, 25. srpna 2000

Zdeněk KratochvílZpátky na
posudky

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz