Posudek vedoucího bakalářské práce

 

Filip Horáček:

Noc jako obraz a bohyně

 

Práce detailně dokumentuje řecké představy noci, a to na základě pramenné četby (nikoli jen mechanického projití rejstříkem TLG) i diskusí novodobé sekundární literatury. Rozlišuje mezi významem noci jakožto části cyklu noci a dne - a významem noci jakožto temnoty, která se objevuje např. za bouře. Rozlišuje také mezi epithety, kterými je noc obdařována v rámci básnických metafor - a náboženskými epithety Noci jakožto bohyně. Noc se ukazuje jako téměř jakási „tekutá" matérie, která může druhotně vyvěrat do světa a zatemňovat jej natolik, že není jisté, „zda se neocitáme v Hádu". Noc se ukazuje také jako natolik primordiální božská síla, že jí může konkurovat pouze Zeus, a i ten ne vždy zcela úspěšně. Zachyceny jsou snad všechny doklady z širokého časového rozpětí od Homéra po pozdně antický orfismus. Podobně bohatý je rozsah referátů novodobých diskusí.

Obrovskou předností práce je faktografická pečlivost, metodická ujasněnost, obsáhlá dokumentace. Je to vlastně dosti důkladná monografie na téma noc (ale především Noc), ze které mohou ostatní čerpat.

Zvláštností práce je dost dalekosáhlé počešťování. Takováto nápaditost je někdy velice funkční (např. „chmura" jako překlad za zofoj), jindy působí trochu obrozenecky. I tehdy je někdy funkční, jindy může být ospravedlněna spíše jen starší českou překladatelskou tradicí („Mílek").

Za specifickou závislost na pozdně antické a hlavně novověké literární tradici soukromně považuji tendenci autora k představě, že autoři, kteří jsou od dob Aristotelových považováni za „filosofy", hrají už v archaické době nějakou roli při formulaci náboženských a básnických metafor - a že na sebe navzájem běžně reagují.

Nedostatkem práce je mnohdy spíše anglické než české pořadí uvozovek a interpunkčních znaků - a také grafická úprava dvojjazyčně citovaných veršů. Toto druhé je z velké části omluveno technickými potížemi (a také mým výpadkem právě v závěrečné fázi úpravy textu - z důvodu nemoci a stavebních úprav v bytě). Výtka se však netýká uspořádanosti velkého množství odkazů.

Celkovým pojetím i kvantitou a přesností diskutovaných pramenů práce aspiruje na nejvyšší bodové ocenění. Formální nedostatky interpunkce a grafické úpravy mně však vedou k opatrnějšímu návrhu 44 bodů.

V Praze dne 10. Července 2001.

Zdeněk Kratochvíl
 
Text práce

Zpátky na posudky

Zpátky na moji práci na FF UK

Zpátky na úvodní stránku fysis.cz